Privacybeleid

De “Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o.” hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de registratie van persoonsgegevens en het plaatsen van foto’s op de website.

Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking

Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten et cetera.

De persoonsgegevens worden hoofdzakelijk intern gebruikt.

Privacy

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen.

Foto’s

Foto’s van kerkelijke activiteiten kunnen op de website gepubliceerd worden. Gemeenteleden worden vooraf hierover geïnformeerd en kunnen aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de beheerder van de web- site webmaster@veg-leiden.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de website, of als het een groepsfoto betreft uw herkenbaarheid geblokt.

Recht op inzage/correctie/verwijderen

U heeft het recht om inzage te krijgen welke persoonsgegevens er van U verzameld zijn, en deze te corrigeren of te laten verwijderen.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG, G.J. Schreuder, e-mail: gerrieschreuder@hotmail.com.

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over uw bezoek. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Nieuwsblad VEG Leiden e.o.

Het nieuwsblad van de gemeente wordt enkel en alleen uit gegeven voor intern gebruik.

Opname kerkdienst / naluisteren op internet

De kerkdiensten worden opgenomen, en de preek wordt als geluidsbestand op internet geplaatst. Als er na de dienst voor personen gebeden wordt, wordt dit, om privacy-redenen, er uit ‘geknipt’.